google26891ef166c5f175.html

 

 ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK (ÁÜF), 

 

Melléklet: ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Melléklet: ETIKAI SZABÁLYZAT

 

Tartalom:

Preambulum

I. Definíciók

II. Általános szabályok

III. Szerződés tárgya

IV. Szerződés hatálya

V. Regisztrált Tag

VI. Ajánlói rendszer

VII. Jogviszony

VIII. Webiroda és online szolgáltatások

IX. Egyéb rendelkezések

X. A Blue Technologies, mint Működtető és Üzemeltető jogai és kötelezettségei

XI. A Tag („Alkalmazotti”, az Ajánlói Tag) jogai és kötelezettségei

XII. Szerződés megszűnése

XIII. Inaktív státusz miatti megszűnés

XIV. Titoktartás

XV. Vis Major

XVI. Szellemi alkotások

XVII. Alkalmazandó jog, illetékesség és választott bíráskodás

XVIII. Záró rendelkezések:

 

Preambulum:

Az Blue Technologies Ajánlói rendszert (továbbiakban: Blue Technologies Projekt, (BT) Általános Szerződési Feltételei, Működési Szabályzata és Mellékletek, együttesen Általános Üzleti Feltételek (továbbiakban ÁÜF)

I. Definíciók:

 1. Alapnyilvántartás: a Blue Technologies Kft. rendszer azon része, mely a regisztrált személyek, vagyis Tagok nyilvántartását biztosítja.
 2. Regisztrált tag: azon személy, aki regisztrációja során megadja a regisztrációhoz szükséges adatait, illetve tudomásul veszi és elfogadja az Általános Üzleti Feltételt (ÁÜF), és azok mellékleteit, mint az Etikai Szabályzatot, Adatvédelmi nyilatkozatott (GDPR). A BT-be a regisztráció díj és kötelezettség mentes.
 3. Képzési "Ajánlói" tag lehet: az a már regisztrált személy, aki a Blue Technologies - Képzési anyagának értékét kifizette és így a Képzési rendszerében található szintek valamelyikére ajánlást tehet.
 4. Képzési "Ajánlói" szint értéke 300 Euró: 32 oldalas, BT Folyamatok Képzési anyaga + Blue Technologies program termékeinek részletesebb megismerése, 123 oldalas Képzési anyag megszerzésére jogosult.
 5. Képzés – Vizsgája: Képzés anyagából sikeres vizsgát tett tagok lehetőséget kapnak a Blue Technologies szerződött partnereinek termékeinek értékesítéséhez, amiből a Sikerdíjuk is képződhet.
 6. Képzési "Ajánlói" nyilvántartás: Az a nyilvántartás, ahol az Képzési „Ajánló” követni tudja az általa ajánlott személy, vagy cég ajánlásának státuszát, illetve annak eredményét. Valamint az Elszámolási Rendszer azon része, mely a Képzési „Ajánlói” Tagok nyilvántartását és az ajánlói díj elszámolását biztosítja.
 7. Ajánlói tag: az a már regisztrált értékesítést elősegítő személy, aki a Blue Technologies ajánlói rendszerében található szolgáltatások/termékek valamelyikére ajánlást tehet.
 8. Ajánlói nyilvántartás: az a nyilvántartás, ahol az Ajánló követni tudja az általa ajánlott személy, vagy cég ajánlásának státuszát, illetve annak eredményét. Meghiúsult, vagy létrejött.
 9. Aktív státusz: Ennek feltétele a Regisztrált státusz. Képzési anyagból tett sikeres Vizsga valamint a folyamatos kapcsolat tartás az ügyfelekkel, illetve a Blue Technologies Projekt vezetőivel. Rendezvényeken részt vesz. És az eredményesség mértéke. A nulla nem mérték.
 10. Ajánló struktúra: az „Ajánló nyilvántartási” rendszerben résztvevő Ajánlói Tagok egymáshoz viszonyított helyzetét nyilvántartó Ajánlói (Fa) - struktúra. Az ajánlói üzleti rendszer alapja egy Tagokból felépített hierarchikus struktúra. Szélességében (Front/első sor) nyitott, mélységében három szinten tartja nyílván az elszámolásokat
 11. Pozíció: az Ajánló (Tag) helye a Képzési „Ajánlói” és/vagy az „Ajánlói” struktúrában.
 12. Pozícióváltás: az „Ajánlói” Tag a saját kérésére, indokolt esetben kezdeményezhet pozícióváltási kérelmet a struktúrában, de csak a saját eredeti ajánlója (Mentora), az új befogadó Mentora és a Blue Technologies írásos beleegyezésével válthat pozíciót. Pozíció váltás esetén csak a kérelmező Ajánlói Tag pozíciója változhat, a struktúrája (tagok) maradnak. Az így megüresedett pozíció betöltésének módja azonos az inaktivitás miatt megüresedett pozíció betöltésének szabályával. A még csak az alapnyilvántartásban regisztrált Tag, aktívvá válása (Ajánlói, struktúrába kerülése) előtt kérheti, de csak írásban a cég vezetésétől egy másik, új Mentor mögé kerülését, az eredeti meghívójának külön hozzájárulása nélkül.
 13. ID szám: egy tizenkét számból álló egyedi azonosító, mely a Regisztrált Tagok azonosítására szolgáló szám. A számsor első három száma az adott személy országkódját, a következő hat a regisztráció sorszámát mutatja, emelkedő sorrendben, míg a további három szám az adott a Tag az új pozícióinak, szerződéseinek darabszámát mutatja. Pl.: 036.002.000.123.
 14. Ajánló Díj: azaz Ajánlást és az „értékesítést elősegítő támogatás”. Az „Ajánlói” Tag díjazása, Forintban (ill. a Szolgáltató által fizetett jutalék devizaneme) kifejezve, amely az általa elvégzett feladatok ellenszolgáltatásaként megilleti, és amely már tartalmazza jelen szerződéssel összefüggő tevékenységének minden költségét, melyet követően további elszámolásnak helye nincs. Az Ajánlói Díj kifizetése, Díjkikérő alapján, csak banki utalással történhet. A költségkímélés céljából a minimálisan utalható összeg: 35.000,- Ft/alkalom, vagy ennek az értéknek megfelelő adott valutanem.
 15. Szolgáltató: Az Blue technologies Projektet üzemeltető cég szerződött Partnere. A partneri viszonyt, az ügyfelek kiszolgálását, és az értékesítést elősegítő ajánlás, valamint annak eredményes feldolgozását egymás között külön Partneri szerződéssel biztosítják. Az a jogi személyiséggel rendelkező társaság, amely számára a piacbővítő szolgáltatását a Blue Technologies a Tagjain keresztül végzi. Csak a Szolgáltató jogosult a Termékpartnerek által kibocsájtott, képviselt áru, szolgáltatás, után pénz elfogadni.
 16. Üzemeltető cég:Az a cég, aki minden jogosultsággal bír a Blue Technologies kft. üzemelteti. Cégjegyzékszám: 14-09-318195, Adószám: 29159828-2-14, Székhely: 8600 Siófok, Harangvirág utca 5. megbízott projekt vezető: Elek János +36 70 5003044 
 17. Ügyfél: az a természetes, vagy jogi személy, akit, vagy amelyet bármely Tag továbbajánl lehetséges BT. szolgáltatásain belül szerződést kötőként, vagy a Blue Technologies-on keresztül valamelyik Szolgáltató felé, és akivel a Szolgáltató jogosult szerződést kötni.
 18. Elszámolás:Több féle elszámolás létezik. Mindegyik alapja a pénz mozgása a Blue Technologies felé. Lehet azonnali, ami az elszámolási összegről beérkezett és elfogadott számla alapján 5 munkanapon belül utalással az adott projekt pénznemében. Lehetséges még Ajánlói díj kikérővel, és lehetséges Elszámolási időszakonként.
 19. Elszámolási időszak: Egy teljes naptári hónap. Az „Ajánlói díjak a Termékpartner/Szolgáltató visszaigazolása, ill. a Blue Technologies-al történt elszámolását követő hónap (utolsó naptári napjáig) a Blue Technologies Kft-nél kerülnek kifizetésre.
 20. Mentor: Minden olyan Ajánló, Képzési „Ajánló” Tag, akinek az ajánlására valaki regisztrált Tag lett. A mentor egy olyan segítő foglalkozást végző személy, aki a tapasztalataival segíti céljai elérésében a mentoráltat. Segít meghatározni a célt, és végig kíséri az úton, emiatt hosszabb távú együtt működést feltételez. Magában foglalhatja a folyamat elindításának segítését és a nem megfelelő irány megváltoztatását, és a kontrollt.
 21. Elszámolási Lista (továbbiakban Lista): A BT. az Képzésen átment Ajánló részére minden hónapban, ha szükséges, elszámolást készít, mely tartalmazza az adott időszakra vonatkozó jutalék/ajánlói díj és az esetleges visszaírás és levonások összegét a Szolgáltató által fizetett jutalék devizanemében.
 22. Termék: a különböző, a Blue Technologies-al szerződőt Szolgáltatók, Termékpartnerek által kibocsájtott, képviselt áru, termék, szolgáltatás.
 23. Webiroda: azon interneten keresztül, a Blue Technologies által használt weboldalon elérhető biztonságos webes alkalmazás, mellyel a Blue Technologies a szerződéses jogviszony fennállása alatt az Ajánló Tagok tevékenységét, folyamatosan informálja, elősegíti, és kontrollálja.
 24. Honlap/ok: A Blue Technologies által üzemeltetésre kerülő, alapinformációkat, nyomtatványokat, aktuális piaci információkat, webirodai belépéshez szükséges felületet és külső megkeresések által történő, alapinformációkat tartalmazó nyilvános oldal. Blue Technologies Weblapja A Blue Technologies által üzemeltetésre kerülő, alapinformációk közlésére szolgáló webes felület, ami tájékoztatja az érdeklődő arra látogatókat a tevékenységünk fontos információiról.
 25. Blue Technologies – Képzés: Értékesítést elősegítő támogatás. Megújuló energiát felölelő, komplex a BT szerződőt partnereinek termékeire, szolgáltatásaira felkészítő képzési anyag. 2 részből áll. Az egyik a BT értékesítésének működése és tematikája, a másik az aktuális termékek.
 26. Blue Technologies – Vizsga: BT- Képzésből Vizsgát kell tennie. Inkább Tesztnek hívnánk, de akkor is kötelező végig menni a kérdéseken. A Vizsga megszerzése jogosítja fel a „Ajánló” Tagot, hogy élhet a Blue Technologies nyújtotta piaci megoldásokkal és előnyökkel.

 II. Általános szabályok:

 1. A Blue Technologies a tevékenységét a jelen ÁÜF alapján szerződött, csak és kimondottan adminisztratív, ajánlói tevékenységet végző, regisztrált Tagjain keresztül végzi.
 2. A Blue Technologies, a tevékenységét végezve nem léphet a Tag, vagy bármely harmadik személy helyébe, azokat kötelezettségeik teljesítése alól nem mentesítheti, kötelezettségeiket nem ruházhatja, vagy vállalhatja át, és azokat nem korlátozhatja.
 3. A Blue Technologies az ÁÜF-ben meghatározott Termékfajták körét egyoldalúan bővítheti, illetőleg azok számát csökkentheti.
 4. Ezen hirdetmények mindenkori ismerete a Tag felelőssége.
 5. A magánszemélyek és/vagy társaságok csak a jelen ÁÜF elfogadásával kerülnek regisztrálásra és vehetnek részt a Blue Technologies programjában.
 6. A Tag mindvégig köteles az adminisztratív, ajánlói tevékenységét úgy végezni, hogy az megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, és a Blue Technologies vonatkozó belső szabályzatainak. A szerződő Felek a személyi adat védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai adatkezelési rendelet GDPR rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és e szerint járnak el.

III. Szerződés tárgya:

 1. Jelen szerződés Blue Technologies cég és a regisztrált Tag között jön létre az ÁÜF formájában. Ez alapján a regisztrált Tag vállalja, hogy az Képzést „Ajánlói”, (értékesítést elősegítő támogatás) tevékenységével elősegíti a harmadik fél, mint Szerződött Szolgáltató piacának bővítését.
 2. Blue Technologies kötelezi magát, hogy a regisztrált Tagnak az ÁÜF-ben szabályozott módon, feltételekkel és mértékben a piacbővítési (értékesítést elősegítő támogatás) tevékenységért díjat fizet.
 3. Felek kijelentik, hogy a regisztrált Tag feladatai ellátása érdekében csak ajánlói (értékesítést elősegítő támogatás) tevékenységet végez, azaz a Blue Technologies megbízása termék közvetítésére terjed ki,
 4. A Blue Technologies kijelenti, hogy a jelen megbízással nem járul hozzá regisztrált Tag által történő pénz, áru és tőkepiaci termék közvetítésére vonatkozó tevékenység folytatásához.
 5. Tag a vele, az ÁÜF szerinti tevékenységének ellátása során kapcsolatba kerülő harmadik személyeket mindenkor köteles tájékoztatni a jelen szerződés szerinti feladatköre és az általa végezhető tevékenység terjedelméről.
 6. Felek megállapodnak, hogy az ÁÜF hatálya alatt a Tag csak és kizárólag a Blue Technologies által meghatározott Termékfajták vonatkozásában jogosult ajánlói (értékesítést elősegítő támogatás) tevékenységet folytatni.
 7. A regisztrációs kérelem Blue Technologies általi elfogadásával a kérelmező a Blue Technologies Tagjává válik, és ennek folytán személyes ügyfélszámot (továbbiakban: ID-szám) kap. Az ID-szám a Tagot a Programban való részvételre és a Program továbbajánlására jogosítja, termék értékesítésére még nem.

 IV. Szerződés hatálya:

 1. Felek megállapodnak, hogy a Tag a tevékenységét Európai országok valamelyikében, de első sorban, de nem kizárólagosan Magyarország területén is végzi.
 2. A szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
 3. A Szerződés felmondása nem mentesíti a feleket a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek alól.
 4. Felek kijelentik, hogy ÁÜF -t határozatlan időtartamra kötik meg.
 5. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy jelen szerződés a Tag regisztrációjának elfogadása napjától kezdődően lép életbe.

 V. Regisztrált Tag

 1. Minden olyan személy, aki a Blue Technologies publikus honlapján a Regisztrációhoz szükséges adatok kitöltésével sikeres regisztrációt hajt végre, ezáltal Regisztrált Tag (továbbiakban: Tag) státuszba kerül.
 2. Tag kijelenti, hogy a jelen Szerződést és annak tartalmát megértette és minden pontját elfogadja, valamint ezt a szándékát az online felületen is megerősíti. Az ÁÜF Szerződésben leírtakkal egyetért és betartja az abban foglalt feltételeket és előírásokat.
 3. A Tag elhunyta esetén, a pozíciója megszűnik, de méltányossági alapon az örökösök kérelmezhetik a pozíció(k) további fenntartását, folytatását és átírását az örökös(ök) részére. Az ÁÜF rendelkezései értelmében az Örökös jogosult a Blue Technologies ajánlói programjában (továbbiakban: Program) részt venni és a végzett adminisztratív tevékenysége alapján díjazásban részesülni. Amennyiben az Örökös úgy döntenek, hogy átveszik a megörökölt pozíciót, akkor ahhoz a Blue Technologies regisztrációt meg kell tenni.
 4. Az a Tag, aki a Blue Technologies-al szerződéses jogviszonyban álló egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, társas vállalkozás tagja, vagy társas vállalkozás/egyéni vállalkozó alkalmazottja, aki az olyan természetes, vagy nem természetes személyek ajánlását végzi, akikkel a Szolgáltató az általa közvetített áru/termék, és szolgáltatás, termékszerződést köthet. Amennyiben Önmaga nem rendelkezik Képzési „Ajánlói”, termékpartneri szerződéssel, akkor Ajánlói díjban nem részesülhetnek. A Tag jogosult az Ajánlói Programot további személyek részére ajánlani.
 5. A Tag a továbbajánlásra nem köteles, és semmilyen eredmény elérésével sem tartozik a Blue Technologies-nak.
 6. A Tag kijelenti, hogy az ajánlói tevékenységét az ÁÜF-ben leírtak alapján a Blue Technologies-al szerződéses jogviszonyban álló egyéni vállalkozóként, társas vállalkozásként, társas vállalkozás tagjaként, vagy társas vállalkozás/egyéni vállalkozó alkalmazottjaként látja el, ennél fogva kizárólagos felelősséggel tartozik az e jogállásából eredő jogi – egyebek között adózási, társadalombiztosítási, számviteli és üzleti – kötelezettségeinek teljesítéséért.
 7. A Blue Technologies és a Tag között az ÁÜF megkötésével nem jön létre a Munka Törvénykönyvében szabályozott, vagy egyéb munkaviszony.
 8. Tag a tevékenységét önállóan – az ÁÜF-ben meghatározott módon, keretei között és eszközökkel – az általa meghatározott időbeosztással, helyhez kötöttség nélkül végzi.
 9. A regisztráció alkalmával a Tag az ajánlója mögött, az un. alapnyilvántartásban kerül bejegyzésre. Az alapnyilvántartói rendszer nem elszámolási rendszer, csak adatok tárolásra szolgál.
 10. Ajánlás, vagy ajánló személy nélkül regisztráló tag szintén az alapnyilvántartásba kerül bejegyzésre. Aktívvá válásuk esetén az Ajánlói struktúrában való elhelyezésről a Blue Technologies jogosult dönteni.
 11. Tag ajánlói díjra jogosult, ha a BT – Képzését sikeresen elvégezte és természetes, vagy nem természetes személyek ajánlását végzi, akikkel a Szolgáltató az általa közvetített áru/termék, szolgáltatás, termék előszerződést köt, és e szerződést Termékpartner befogadja és visszaigazolja.
 12. A Tag „Ajánló” Tag státuszba kerül (ha a BT – Képzését sikeresen elvégezte), amikor nem önmaga, hanem csak az általa ajánlott Tag(ok) „értékesítést elősegítő támogatás” után eredmény jön létre. Új tagokat ajánlhat a Programba, az ajánlói díjakra korlátlan számban jogosult.
 13. A Tag, a BT – Képzést nem végeztet el így „Ajánlói” Tag státuszba nem kerül, amikor nem önmaga, hanem csak az általa ajánlott Tag(ok) termékszerződése jön létre. Új tagokat ajánlhat a Programba, de „Ajánlói” díjra (sorjutalékra) nem jogosult.
 14. Az ajánlások a Programban nem kötelezőek.

    VI. Ajánlói rendszer

Az ajánlói rendszer két féle strukturális rendszert különböztet meg.

Alkalmazotti rendszer

Ajánlói rendszer

Mind két esetben a Blue Technologies – Képzés díja 300 euró, vagy annak megfelelő Forint. A képzési díj kifizetése nem jelent örökös tagságot a BT rendszerében.

 

 1. Alkalmazotti rendszertagja lehet az a regisztrált tag „Ajánló tag”, aki az képzésen részt vett és sikeresen vizsgázott a BT rendszeréből. „Alkalmazotti (bejelentett és fix alapfizetésben részesülhet)) státuszba helyezhető a Blue Technologies Kft-nél. Ajánlást helyez el a Blue Technologies „Ajánló nyilvántartásába”. Ezt az ajánlást Ő maga az Alkalmazott és a Blue Technologies rendszere feldolgozza és felveszi a kapcsolatot az „Ajánlottal”, miután a GDPR nyilatkozat és a megfelelő dokumentáció beérkezett az BT-hez. Ezen felül az „Alkalmazotti tag”-nak követni és segítenie kell, hogy az ajánlás sikeresen záruljon, amit az „Ajánlott”által kért szolgáltatás/termék megvalósulását az „Ajánlói nyilvántartás”-ban helyezett el.

Az „Alkalmazott” ismerőseit meghívhatja és regisztrálhatja a Blue Technologies rendszerébe, és csapatott is  építhet, ami számára („csapatépítő bónusz”) bevételt jelent. Az „Alkalmazott” a sikeresen regisztrált, vizsgázott ismerősei után is „siker díj”-ban részesülhet.

Az „Alkalmazott” Köteles a heti teljesítmény beszámolóra és a havi teljesítményt elérni. Amennyiben a havi teljesítményt huzamosabb ideig nem éri el pozícióját felmondhatja a Blue Technologies, vagy akár a rendszerből való eltanácsolását, felmondást is megteheti. Ez esetben a felmondásig elhelyezett ajánlások realizálása után jár a sikerdíj. Kivéve, ha „Inaktív”, vagy az azonnali kizárás esetén. Az azonnali kizárás súlyos üzletetikai kihágás estén történi.

Az elvárt havi teljesítményt meghaladó teljesítés átvihető a másik hónapba, és beleszámít az a havi teljesítménybe. Természetesen a heti beszámoló továbbra is kötelező.

 1. Ajánlói rendszertagja lehet az „Ajánló tag” aki a BT képzésen részt vett és sikeresen vizsgázott a Blue Technologies rendszeréből. Ajánlást helyez el a Blue Technologies „Ajánló nyilvántartásába”. Ezt az ajánlást Ő maga és a Blue Technologies rendszere feldolgozza és felveszi a kapcsolatot az „Ajánlottal”, miután a GDPR nyilatkozat és a megfelelő dokumentáció beérkezett a BT-hez. Ezen felül az „Ajánlói tag”-nak követni és segítenie kell, hogy az ajánlás sikeresen záruljon, amit az „Ajánlott”által kért szolgáltatás/termék megvalósulását az „Ajánlói nyilvántartás”-ban helyezett el.

Az „Ajánló” ismerőseit meghívhatja és regisztrálhatja a Blue Technologies rendszerébe, és csapatott is építhet, ami számára („csapatépítő bónusz”) bevételt jelent az „Ajánló” a sikeresen regisztrált, vizsgázott ismerősei után is „siker díj”-ban részesülhet.

Köteles a heti teljesítmény tájékoztatásra és a havi teljesítményt elérni. Amennyiben a havi teljesítményt huzamosabb ideig nem éri el pozícióját felmondhatja a BT és felajánlhat egy ennél gyengébb rendszerbe való visszasorolását. Vagy akár a rendszerből való eltanácsolását, felmondást. Ez esetben a felmondásig elhelyezett ajánlások realizálása után jár a jutalék. Kivéve, ha inaktív, vagy az azonnali kizárás esetén. Az azonnali kizárás súlyos üzletetikai kihágás estén történi.

Az elvárt havi teljesítményt meghaladó teljesítés átvihető a másik hónapba, és beleszámít az a havi teljesítménybe. Természetesen a heti beszámoló továbbra is kötelező.

A rendszerek pontos leirata, működése és az ajánlói díjak szétosztása az képzési anyagban, valamint az „Ajánlói tag” számára és általa választott rendszerhez készített szerződés tartalmazza.

 A rendszer nem automatikus, hanem több szinten ellenőrzött a biztonság miatt.

A különböző képzési szintek teljesülése, jogosultságot biztosítanak, de nem jelent azonnali felhatalmazást a Blue Technologies Projekt „Értékesítői” programba való részvételre. A BT Programba való részvételhez a Képzés tudásának megszerzése szükséges és az ehhez tartozó vizsga eredményének függvénye

VII. Jogviszony

 1. A Blue Technologies és az ajánló között semmilyen munkajogviszony, szolgálati viszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy társasági jogviszony (különösen egyesületi tagság) nem jön létre.
 2. A Programban való részvétel, illetve a más Ügyfelek részére történő továbbajánlás önkéntes, az kizárólag saját felelősségre, önállóan és jogilag a Blue Technologies-tól függetlenül végzett tevékenység keretében valósul meg.
 3. A Tag csupán a Programból származó előnyökre tarthat igényt. Ezen túlmenően a Tag a tevékenységéért további ellentételezésre nem jogosult. A Tag továbbá semmilyen jellegű költségtérítésre sem jogosult.
 4. A Tag nem jogosult a Blue Technologies-t képviselni, különösen nem jogosult a Program keretében és/vagy az új Ügyfél részére történő reklámozás és ajánlás során nyilatkozatot tenni, illetve nyilatkozatot elfogadni.
 5. A Tag nem jogosult továbbá a Blue Technologies nevében készpénz átvételére, illetve azonnali beszedési megbízás végrehajtására.
 6. A Tag a Blue Technologies előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem jogosult:

- a Blue Technologies vagy a Szolgáltatók, Termékpartnerek logóinak, jelöléseinek, claim-ek és hasonlóknak a használatára;

- a Blue Technologies-ról, vagy a Programról névjegykártyákat, prezentációkat, videókat, audiófájlokat, screenshotokat, webtartalmakat, médiatartalmakat, flyereket, prospektusokat, weblapokat, reklámanyagokat, csoportos postai küldeményeket, levelezéseket, honlapokat és hasonlókat készíteni, írásban, elektronikus úton, vagy egyéb módon azokat terjeszteni, vagy a nyilvánosság részére hozzáférhetővé tenni (olyan honlapokon, mint pl. You Tube, Tik Tok, Instragram, Twittwr, Lnkedin, Facebook, … stb);

- a Programmal kapcsolatos nyilvános rendezvényeket, így például információs rendezvényeket, eseményeket, workshopokat, szemináriumokat stb. tartani.

VIII. Webiroda és online szolgáltatások

 1. A Blue Technologies a következő elektronikus szolgáltatásokat nyújtja a Tagnak:

 - Minden Tag számára ingyenesen rendelkezésre bocsát a honlapon – a www.info.bluetechnologies.huBlue Technologies weboldalon keresztül – egy saját Blue Technologies web-irodát, amelybe az felhasználó név és jelszó megadását követően tud belépni.

- a Tag jelszóval védett honlapjának, web-irodájának használatát,

- őrzi és működteti a Tag teljes adatbázisát.

- a web-irodában láthatóvá teszi a Tag teljes struktúráját,

- lehetővé teszi a web-irodában letölthető ismertető anyagok és dokumentációk használatát és fontos információkhoz való hozzáférést,

- a honlapon indokolt esetben megjelenítheti a Termékpartner cégek ajánlatait,

- elvégzi az alkalmazotti és az ajánlói díjelszámolást, azt megjeleníti a web-irodában.

- követhetővé teszi a Tag által adott „Ajánlások” státuszát, helyzetét.

- a https://bluetechnologies.hu weblapot bemutatkozásképp

- és a saját „elkapó” weblapot. (https://bluetechnologies.hu/sample-page/Kolléga_neve)

 1. A web-iroda hozzáférését biztosító adatokat a Tagnak biztonságos helyen javasolt tárolnia és szigorúan bizalmasan kell kezelnie. A hozzáférését biztosító adatokat semmilyen körülmények között nem szabad harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni. A meghatározott személyes beállításokat az Ügyfél a saját web-irodájában bármikor megváltoztathatja.
 2. A Tag köteles az online belépéssel kapcsolatos bármilyen visszaélést a Blue Technologies-nak haladéktalanul bejelenteni. Az online belépés letiltását követően a módosított belépési adatokat a Tag e-mailben, vagy postai úton kapja meg.
 3. Jelen ÁÜF és egyéb, a Tag és a Blue Technologies között létrejött szerződés szöveges formában közölt módosítása abban az esetben minősül a Tag által elfogadottnak, amennyiben a Tag a módosítás hozzáférhetővé tételét követő 14 napon belül a módosításnak nem mond ellent.
 4. Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései részben, vagy egészben érvénytelenek, vagy végrehajthatatlanok lennének, úgy ez nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét.

 IX. Egyéb rendelkezések

 1. A szerződéses jogviszonyra a magyar jog az irányadó
 2. A Blue Technologies Programba való regisztráció és részvétel a 18. életév betöltésétől lehetséges.
 3. A Tag a jelen szerződés elfogadásával és a Programhoz való csatlakozással hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztráció során megadott e-mail címre a Blue Technologies elektronikus leveleket, hírleveleket küldjön, a szolgáltatással kapcsolatos fontos információkról, újdonságokról, hírekről, a Program működéséről.
 4. Valamennyi természetes és jogi személy részére alapvetően csak egy regisztráció (azaz egy ID-szám) engedélyezett.
 5. Minden felhasználó csak egyszer regisztrálhat a rendszerben.
 6. A regisztrációnak a Tag elsődleges lakhelyéhez, illetve – jogi személy esetében – székhelyéhez igazodva kell megtörténnie.
 7. Többes regisztráció esetén az utoljára regisztrált ID-szám(ok) alapvetően törlésre kerül(nek). A többes regisztráció során keletkezett előnyöktől a Tag alapvetően elesik.
 8. Jogosulatlan előnyök megszerzése érdekében megvalósított többes regisztráció esetén a Blue Technologies jogosult a szerződést felmondani.
 9. A Blue Technologies és a Tag egyaránt kijelentik, hogy az egymással szembeni jogviszony fennállta alatt, és azt követően is tartózkodnak egymás üzleti hitelének rongálásától. A felek önszántukból vállalták a kölcsönös partneri együttműködést. Közös célul tűzik ki a megbecsülésen alapuló partneri kapcsolat fenntartását.
 10. Amennyiben a jelen szerződésből eredően, vagy annak végrehajtásával kapcsolatban jogvitára kerül sor, a Felek igyekeznek megbeszélések révén rendezni a nézeteltéréseket. Ha a felek között nem jön létre megegyezés, a Blue Technologies székhelye szerint érvényes bíróság szabályai szerint kell eljárni.
 11. Az ÁÜF valamint Mellékleteinek szövege, a felek között létrejött megállapodást teljes körűen és hiánytalanul tartalmazzák.
 12. A Tag az ÁÜF elfogadása előtt köteles a Blue Technologies-t tájékoztatni arról, ha más Megbízóval kötött szerződés alapján hasonló tárgyú tevékenységet végez, mivel az ide vonatkozó jogszabályok betartás a Blue Technologies és a Tag közös érdeke. Az esetleges ilyen jellegű mulasztásból fakadó jogkövetkezmények a Tagot terhelik.

 X. A Blue Technologies, mint Működtető és Üzemeltető jogai és kötelezettségei

 1. Az Üzemeltető jogosult a weboldal és a web-iroda megjelenítését, felépítését, arculatát minden előzetes értesítés nélkül megváltoztatni.
 2. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációs adatainak, vagy adatmódosításának ellenőrzésére. Jogosult a Tag regisztrációs adatainak, vagy adatmódosításának visszautasítására, amennyiben valószínűsíthető, hogy a megadott, vagy módosított adatok - az ország, a vezeték- és utónév, a lakcím, az e-mail - már korábban regisztrált más felhasználóhoz tartozhat. Az Üzemeltetőnek elegendő a valószínűsítés, bizonyítani, vagy tényszerűen igazolnia nem szükséges a regisztráció, vagy adatmódosítás visszautasítását.
 3. Az Üzemeltető munkája során köteles betartani az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.
 4. A résztvevők személyes adatainak őrzése és felhasználása az adatvédelmi előírások hatályos (GDPR) szabályozásának értelmében történik.
 5. Az adatvédelmi Szabályzat jelen szerződés részét képezi.
 6. Üzemeltető feladata a programban való részvételhez szükséges teljes körű ügyviteli, adminisztrációs, informatikai háttér működtetése.
 7. Lehetővé teszi a Tagnak az egyes dokumentumok letöltését a web-irodából és gondoskodik a Tagok képzéséről, továbbképzéséről.
 8. A Tagok írásban benyújtott kérelmeit és javaslatait megvizsgálja és legkésőbb 15 napon belül megválaszolja.
 9. A sürgős eljárást követelő kérdésekben igyekszik minél gyorsabban eljárni.
 10. Lehetővé teszi a Tagok részére az Felhasználó nevük alatt működő web-oldalak használatát.
 11. Gondoskodik a web-oldalak folyamatos működéséről, a Tagok hozzáféréséről a saját web-irodájukhoz. Nem vállal azonban felelősséget az olyan műszaki hibákért, amelyek önhibáján kívül történtek.
 12. Köteles teljesíteni a jogos ajánlói díjakra vonatkozó kötelezettségéit.
 13. Jogában áll bármikor megváltoztatni a Programot, bővíteni a termékpartnerek körét és módosítani a felhasználói feltételeket, melyeket legkésőbb 5 napon belül köteles megjeleníteni a honlapon, és azt legalább 30 napig folyamatosan láthatóan, olvashatóan tartani. A változások a web-oldalon történt megjelenítés időpontjától lépnek hatályba.
 14. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a honlapon történt technikai hiba, kimaradás, törlés, késedelem, megszakítás, adatátvitel, kommunikáció esetén, illetve rendszer betörés, illetéktelen hozzáférés és rombolás esetén; valamint telefonvonalak és hálózatok technikai hibája, számítógépes rendszerek és berendezések, szoftverek, illetve e-mailek vagy egyéb funkciók kimaradásáért sem, amennyiben azok önhibáján kívülálló okok miatt jöttek létre. Ilyen esetben az Üzemeltető megtesz minden tehető intézkedést a hiba mielőbbi elhárításáért.
 15. Nem felel semmi olyan hibáért, amely harmadik szolgáltató magatartásából, üzemzavarából következett be. Az Üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget például az Internetes szolgáltató hibájáért, a közszolgáltatóknál bekövetkezett hibákért, vagy a Tagnak felróható okok miatt.
 16. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a jóváhagyása nélkül megjelenített tartalmakért, fotókért, szövegekért és reklámokért, sem az azokból eredő károkért.
 17. Blue Technologies Kft nem vállal felelősséget az esetleges adminisztrációs hibákból eredő elszámolási/jutalékfizetési késedelmekért.
 18. Blue Technologies kizárja felelősségét mindennemű kártérítési ügyben, amennyiben a részére a valóságnak nem megfelelő információk nyújtásával összefüggésben, illetve az információk közlésének elmaradása következtében keletkezett károkért kívánják felelőssé tenni.
 19. Blue Technologies nem felelős tevékenysége késedelmes, vagy részleges teljesítéséért, vagy nem teljesítéséért, amennyiben az közvetve, vagy közvetlenül bármely, a Blue Technologies-on kívülálló okból ered.

 XI. A Tag („Alkalmazotti”, az Ajánlói Tag) jogai és kötelezettségei

A Blue Technologies (www.info.bluetechnologies.hu) weblapján az ÁÜF és mellékletei elfogadásával a Tag egyetért a Szerződésben és annak mellékleteiben előírt feltételekkel a következő feladatokat végezheti el és vállalja az alábbiakat:

 1. Kutassa fel ismerősei közül azokat a potenciális, lehetséges kolléga jelölteket, akik fogékonyak a Blue Technologies megoldásaira. Hívja meg a Blue Technologies ajánlói rendszerébe, és hívja el a Blue Technologies által szervezett tájékoztatókra, és/vagy web-konferenciákra.
 2. Kutassa fel a potenciális ügyfeleket, és hívja el a Blue Technologies által szervezett tájékoztatókra, és/vagy web-konferenciákra.
 3. Adja meg a lehetőséget az ügyfélnek a cég web-oldalának megismerése utáni regisztrációhoz.
 4. Működjön közre szükség esetén abban, hogy az általa ajánlott lehetséges Ügyfelek, a Blue Technologies és a Szolgáltató között a mielőbbi kapcsolatfelvétel megtörténjen.
 5. Amennyiben a Blue Technologies, vagy a Szolgáltató / Termékpartner cég külön írásos felhatalmazásban nem rendelkezik másképpen, a Tagnak nem áll jogában és hatalmában az Üzemeltető vagy a Partner cég nevében bármilyen kötelezettséget vállalni, szerződést kötni, vagy pénzt átvenni és ezzel felelősséget róni a Blue Technologies-ra, Üzemeltetőre, Szolgáltatóra, vagy a Partner cégre.
 6. Tag, a Program továbbajánlása érdekében feltétlen kell, hogy kellően ismerje a program működését, a partnerek termékeit, weboldal tartalmát és működését.
 7. Ajánlói tevékenységében a mindenkori hatályos törvények és előírások, valamint hatósági szabályoknak megfelelően köteles eljárni.
 8. A Tag tudatában van annak, hogy saját felelősségére eleget kell tennie jogi és adózási kötelezettségeinek a saját országa törvényei alapján.
 9. A Tag hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációs eljárás és a weboldal használata során megadott adatokat az Üzemeltető rögzítse és adatbázisában tárolja az adatvédelmi szabályzatban előírt módon.
 10. Hozzájárul, hogy a megadott adatai közül a nevet, ID számot és e-mail címet az alapnyilvántartásban ajánlója részére a web-irodájában az Üzemeltető megjelenítse.
 11. A Tag jogosult egyes saját személyes adatainak módosítására a web-irodában. A nem módosítható adatok csak külön kérelem alapján változtathatók. A Tag az adataiban beállt változásokat köteles módosítani a web-irodájában, vagy tudatni a változásokat az Üzemeltetővel. Ennek elmulasztása miatt történt esetleges károk miatt az Üzemeltetőt nem terheli felelősség.
 12. A Tagnak jogában áll kérdéseivel, panaszaival és javaslataival bármikor az Üzemeltetőhöz fordulni a www.info.bluetechnologies.hu weboldal „Kapcsolat” menüben vagy az info@bluetechnologies.hu e-mail címen.
 13. A Tag vállalja, hogy felelősségteljesen végzi tevékenységét. Megismeri a Program minden részletét, nem továbbít hamis adatokat a Programról, a cégről, valamint a többi felhasználóról. Támogatja és segíti saját csoportját a munkában.
 14. Amennyiben tudomására jut másik felhasználó szabálysértő cselekedete, azt köteles haladéktalanul tudatni az Üzemeltetővel.
 15. Tevékenységét a tisztességes üzletkötés szabályai szerint végzi, a többi felhasználó felé nem alkalmaz sértő és hamis kijelentéseket, vagy lépéseket.
 16. Kizárólag az Üzemeltető honlapján megjelenített letölthető információs anyagokat hirdeti és terjeszti. Ettől eltérően csak az Üzemeltető által előzetesen írásban jóváhagyott anyagot terjesztheti.
 17. A Tag a Blue Technologies és a Szolgáltató / Termékpartner cég helyiségeiben és rendezvényein csak a Blue Technologies és a Partner Cég beleegyezésével hirdethet és reklámozhat más cégeket.
 18. Nem jogosult és tilos, pénzt gyűjteni, kérni, elfogadni, átvenni a Program részére harmadik személytől.
 19. Nem hoz nyilvánosságra adatokat a cég működéséről és a Tagokról az Üzemeltető, a Szolgáltató, a Partner Cég és a Tag beleegyezése nélkül.
 20. Jogosult un. „Ajánló”-i, „Területi Képviselő”-i, ill. „Ország Igazgató”-i vizsgát tenni a Program ismeretéből.
 21. Sikeres vizsga után saját csoportja irányítására, képzésére, helyi-területi tájékoztató előadásokat tartani, továbbajánlani a Programot, felkutatni az esetleges érdeklődőket és ezzel új Tagokat szerezni.
 22. A Tag tudatában van annak, hogy a Blue Technologies-al nem áll alkalmazotti jogviszonyban. Munkáját önállóan végzi, jelen Szabályzat és mellékleteinek betartásával.
 23. A Tag köteles a jó gazda gondosságával eljárni, egymásnak, az ügyfélnek és a Termékpartner cégeknek jó hírét megőrizni a feladat végzése közben.
 24. A Tag kijelenti, hogy a regisztrációkor megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Tag a felróhatóan valótlanul megadott adatok tekintetében mentesíti a Blue Technologies-t valamennyi kártérítési és bármely egyéb igény alól.
 25. Együttműködni a pénzmosás és más vizsgálatok kapcsán a különböző eljárásra jogosult hatóságokkal.
 26. Tag, ajánlói csoportjának bővítése céljából bármilyen reklám és hirdetési tevékenységet, nyilvánosság előtti tájékoztatót - beleértve a web-konferenciát és weblap készítését is - kiadványok szerkesztését, nyomtatását és az általa lehetségesnek tartott célközönség számára való eljuttatását, bármely médiában, vagy egyéb sajtótermékben, illetőleg interneten való megnyilvánulást csak és kizárólag a Blue Technologies előzetes írásbeli hozzájárulásával tehet.
 27. Tag, ajánlói csoportjának bővítése során köteles az általa delegáltaknak – a tőle elvárható és előírt módon - segítséget nyújtani a tevékenység megkezdéséhez szükséges teendők elvégzésekor, a gördülékeny ügymenet érdekében.

XII. Szerződés megszűnése

A jelen ÁÜF tárgyát képező jogviszony és az ebből eredő üzleti kapcsolat a Felek saját elhatározásából, önkéntes alapon jön létre. Közös célul tűzik ki a kölcsönös megbecsülésen alapuló partneri kapcsolat kialakítását és fenntartását. A Tag tagsága határozatlan időre szól.

 1. Az ÁÜF megszűnik:

- a felek közös megegyezésével,

- a Tag halála esetén,

- bármelyik fél rendes felmondásával,

- bármelyik fél rendkívüli felmondásával,

- inaktivitás esetén,

- jelen szerződésben szabályozott esetekben.

 1. Felek az ÁÜF megszűnésének napját követő 60 napon belül kötelesek egymással elszámolni.
 2. A Tag bármikor kérheti a Blue Technologies-tól a rendszerből való kilépést (rendes felmondás), vagyis regisztrációjának törlését, valamint saját regisztrációját törölheti. Döntését nem köteles megindokolni.

Ez esetben a Blue Technologies köteles a Tag tudomására hozni, hogy élhet valamelyik megoldással, amit a rendszer lehetővé tesz, mégpedig: a pozíció és annak jogainak eladása, vagy átruházása másra.

Ha a Tag nem használja valamelyik lehetőséget, akkor a Blue Technologies-ra száll a megüresedett pozíció és a további felhasználásra vonatkozó döntési jogosultság.

A Blue Technologies egyeztetheti a Taggal a Szerződés megszűnésének pontos dátumát. A kijelölt időpontig a Blue Technologies köteles a Tag részére elkészíteni a szükséges elszámolást.

 1. Az ÁÜF-t bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli és indokolt nyilatkozatával, azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatja, ha a másik Fél az ÁÜF bármely lényeges rendelkezését, beleértve az ÁÜF mellékleteiben megfogalmazott szabályok megszegését is, vagy jogszabályi rendelkezés alapján fennálló lényeges kötelezettségét szegi meg.
 2. Felek rögzítik, hogy lényeges rendelkezések megszegésének tekintik többek között, ha a Tag („Alkalmazotti”, az Ajánlói Tag):

- az ügyfeleket bizonyíthatóan szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul félre tájékoztatja,

- a Céggel kapcsolatban szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul hamis adatokat közöl,

- félrevezetéssel regisztrál tagot, 

- más cégek, más termékek becsmérlése, hitelrontásakor,

- egyéb, a jósszándékú üzletszerzéssel össze nem egyeztethető erkölcsi normák megszegésével,

- jogilag támadható és bizonyítható cselekmények elkövetése esetén.

- a Blue Technologies, rendszert szándékos megkerüli, illetve kikerülése esetén felhasználva a Blue Technologies kapcsolati rendszerét.

- az adatvédelmi és titoktartási törvények megsértése esetén.

 1. A Blue Technologies Kft. általi rendkívüli felmondás esetén jogosult a Tag összes adatának törlésére, web-irodájának bezárására, ami egyben a már megszerzett jogosultságok elvesztését is jelenti. Ebben az esetben a Tag pozíciójával kapcsolatosan a Blue Technologies-nak van döntési joga.
 2. Az ÁÜF bármely okból való megszűnése esetén, az ÁÜF megszűnésétől számított 15 napon belül, Tag köteles a Blue Technologies-tól, átvett eszközökkel, nyomtatványokkal, okiratokkal, egyéb eszközzel, címanyaggal, hardverrel és szoftverrel teljes körűen elszámolni.
 3. A Felek közötti ajánlói díj elszámolása a megszűnés időpontjában hatályos Díjszabályzat szerint történik.
 4. Blue Technologies Kft, a díj/ak elszámolását és megfizetését a megszűnés napjától, 60 napos végelszámolási idő figyelembevételével köteles a Tagnak teljesíteni.
 5. A jogviszonyt lezáró végelszámolás és a - fizetésre kötelezett fél általi - kifizetés nem történhet meg később, mint a jelen szerződés megszűnését követő hatvanadik nap.

 XIII. Inaktív státusz miatti megszűnés

 1. Az „Ajánló” Tag inaktivitása esetén – összesen 6 hónapon belül – egyetlen egyszer sem jelenik meg Blue Technologies rendezvényen, nem jelentkezik be a webirodájába, új Ajánlást nem helyez el a rendszerbe, inaktívnak minősül.
 2. Amennyiben az „Ajánló”, Tag 6 hónap alatt – az értesítés (ek) ellenére - nem teszi meg a szükséges alapvető lépéseket inaktív státuszának helyreállítására, kikerül az „Ajánlói”-ból, visszakerül az Alapnyilvántartásba, vagy törlődik
 3. Az előzőek alapján alapnyilvántartásba kikerült Tag, az”Ajánlói” struktúrában elfoglalt eredeti pozícióját véglegesen elveszti, a visszaszerzésére nincs lehetősége.
 4. Az „Ajánlás”-ban” lefoglalt inaktív pozícióját automatikusan a Mentora veheti át. A Mentornak 5 munkanap áll rendelkezésére. A 6. napon ez a lehetőség automatikusan átszáll a Mentor Mentorára. Legvégső esetben a Blue Technologies-ra.
 5. Az „Ajánlói” struktúrát pedig a Blue Technologies egyeztetésével alakítják ki.
 6. Az „Ajánló” inaktivitása esetén az Ajánló által „Ajánlásba” elhelyezett ügyfelek további feldolgozása az ügyfelekkel egyeztetve folytatja a Blue Technologies, vagy eltekint a további együttműködéstől. Folytatás esetén az Inaktív „Ajánló”, aki időközben Alapstátuszba került nem jogosult az 3 szintű Ajánlói díjra. Mentora, a Blue Technologies és az Ajánló közös megegyezése alapján csak az 1 szintű (25, 4, 2% nem jár) adható (nem jár).
 7. Az Inaktív „Ajánló”, amennyiben az Ajánlása eredményesen lezárult a lezárást követő 30. naptári napig élhet sikerdíj utáni kérelmének elbírálásával.
 8. Visszakerülés az ajánlói rendszerbe csak új vizsga és vizsgadíj megfizetésével lehetséges, amennyiben azt a Blue Technologies vezetősége jóvá hagyja.

 

XIV. Titoktartás:

 1. A Felek kötelesek az együttműködés során tudomásukra jutott üzleti titkot titkosan kezelni, valamint kialakítani azokat az eljárási szabályokat, technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
 2. A Tagok kötelesek a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket megismerni, és betartani.
 3. Tag köteles a tevékenysége során tudomására jutott üzleti, pénz és tőkepiaci, illetve magántitkot a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően - a jelen szerződés megszűnése után is – határozatlan ideig megtartani.
 4. Tag köteles a Blue Technologies és a vele szerződéses kapcsolatban álló Szolgáltató és Termékpartnerek üzleti jó hírnevét erősíteni, valamint érdekeit sértő magatartástól tartózkodni.
 5. Tag köteles a Blue Technologies és a vele szerződéses kapcsolatban álló Szolgáltató és Termékpartnerek üzleti titkait megőrizni. Vállalja továbbá, hogy e titkokat a versenytársak részére nem teszi hozzáférhetővé, nem szolgáltatja ki, valamint a tudomására jutott információkat a versenytársnak nyújtott szolgáltatások körében még közvetett módon sem használja.
 6. Tag hozzájárul ahhoz, hogy a Blue Technologies az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint az adatait nyilvántartásba vegye, kezelje, illetőleg kiadja azon szervezetek részére, akik számára a jogszabályi felhatalmazás alapján kötelező az adatszolgáltatás, illetőleg a vele kapcsolatban álló Szolgáltatók és Termékpartnerek számára, az Európai Adatvédelmi Határozat (GDPR) figyelembe vételével, amennyiben a partneri kapcsolata ezt megkívánja.
 7. Az ÁÜF megkötésének folyamata, az ÁÜF hatálya alatt, valamint az ÁÜF megszűnését követően, pénz és tőkepiaci titok minden olyan adat, információ, amit a Blue Technologies tevékenységével összefüggésben a Tag megismert, vagy tudomására jutott.
 8. Így különösen, de nem kizárólagosan a Blue Technologies, valamint a Tag rendelkezésére álló minden olyan adat, amely a Blue Technologies és a Tag ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására, vagy a Blue Technologies partnereire és az azokkal megkötött szerződéseire vonatkozik.
 9. A Tag kizárólag azon adatokat kezelheti, amelyeket a Blue Technologies számára a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez átadott, illetőleg ennek kapcsán megismert, tekintettel az Európai Adatvédelmi Határozattal (GDPR).
 10. A Tag adatai csak és kizárólag a „Szerződés tárgya” bekezdés szerinti feladatok teljesítése érdekében kezelhetők, és adhatók át a Blue Technologies kapcsolatban álló partnernek, Szolgáltatónak, amelyhez jelen szerződés aláírásával a Tag kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul, tekintettel az Európai Adatvédelmi Határozattal (GDPR).
 11. A jelen szerződés hatálya alatt, illetőleg megszűnését, vagy megszüntetését követően három évig a titoktartás alá tartozik minden üzleti információ, adat, amelynek titokként való kezeléséhez a Blue Technologies-nak, és partnereinek, illetőleg a vele szerződéses kapcsolatban álló Termékpartnernek méltányolható üzleti érdeke fűződik.
 12. A jelen pontban szabályozott bármely titok, bizalmas információ megtartásának, kezelésének szándékos, vagy gondatlan megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely az ÁÜF azonnali hatályú felmondását, és a teljes anyagi és erkölcsi kártérítési felelősséget vonhatja maga után.
 13. Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és e szerint járnak el.

 XV. Vis Major:

 1. Egyik fél sem felel az ÁÜF-ben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel.
 2. Ilyen körülménynek tekinthető például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, banki szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése, vagy hasonló munkabeszüntetés, terrorista (Pl.:hacker) cselekmények, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar, vírusos fertőzés, vészhelyzet kihirdetés, … stb.

XVI. Szellemi alkotások:

 1. Az üzemeltetéssel, valamint az ÁÜF-el összefüggésben létrejött szellemi alkotások (a továbbiakban: Szellemi alkotások) eltérő megállapodás hiányában a Blue Technologies (Elek János) szellemi alkotásai.
 2. A Blue Technologies nem kizárólagos, részleges felhasználási jogot enged a Tagnak a Szellemi alkotások használatára.
 3. A részleges használati jog kizárólag az ÁÜF megszűnéséig illeti meg a Tagot.
 4. A használati jog az ÁÜF bármely okból történő megszűnésekor (beleértve, de nem korlátozva a Tag és a Blue Technologies rendes és rendkívüli felmondása, továbbá azonnali felmondás esetére minden külön értesítés nélkül) megszűnik, és a Tag köteles a Szellemi alkotásokat, azok valamennyi másolatát a Blue Technologies részére átadni, továbbá a Szellemi alkotások felhasználásával létrehozott valamennyi eszközt, weboldalt haladéktalanul megsemmisíteni. Amennyiben a Blue Technologies hozzáférési joggal rendelkezik a Szellemi alkotások felhasználásával létrehozott weboldalakhoz, eszközökhöz, jogosult azokat a Szerződés megszűnésekor a Tag külön engedélye nélkül harmadik személyek számára elérhetetlenné tenni.

XVII. Alkalmazandó jog, illetékesség és választott bíráskodás:

 1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
 2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére a pertárgy értékétől függően alávetik magukat a PKKB kizárólagos illetékességének.
 3. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.

XVIII. Záró rendelkezések:

 1. Amennyiben az ÁÜF valamely rendelkezése érvénytelenné válik, az a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
 2. A Blue Technologies fenntartja magának a jogot jelen ÁÜF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítására, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok, felügyeleti előírás, gazdasági, üzemeltetési ok, stb. jövőbeni változása szükségessé teszi/előírja, mely változtatást honlapján köteles közzétenni.
 3. Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, az ÁÜF megkötésére jogosultak, más harmadik személlyel kötött szerződéseikkel a jelen szerződés nem összeférhetetlen, illetve nincs ellentmondásban. Felek, az ÁÜF aláírásával megerősítik, hogy azt minden részében áttanulmányozták, teljesnek, ellentmondásmentesnek és hibátlannak találták, és így azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
 4. Jelen szerződés a felek között csak elektronikus formában kerül megkötésre, amely egyenértékű a papír alapú szerződéskötéssel.
 5. Jelen Általános Üzleti Feltételek magyar nyelven íródott, ennél fogva első sorban a magyar nyelvet tökéletesen értő, író és értelmezni tudó személyek regisztrálhatnak Tagnak.
 6. Más, nem magyar nemzetiségű, a magyar nyelvet nem ismerő személyek, csak az anyanyelvükre lefordított, írott ÁÜF és egyéb dokumentációk megismerése és elfogadása után regisztrálhatnak, ill. végezhetnek ajánlói tevékenységet.

 

Budapest, 2022.február 21.

Budapest, 2021.július.07.

Budapest, 2020 Április 15.

Budapest, 2019 Október 30.

Budapest, 2018 Június 30.